Symposium Chair
Shi-Shuenn Chen, President (Taiwan Tech.)

International Advisory Committee
A.H-S. Ang (University of California) Chair
Dan Frangopol (Lehigh University) Co-Chair
Shi-Shuenn Chen (Taiwan Tech.), ex-officio
Armen Der Kiureghian (University of California)
Chao-Lung Hwang (Taiwan Tech.)
Liang-Jenq Leu (National Taiwan University)

International Scientific Committee
Jie Li (Tongji University, Shanghai) Chair
Yangang Zhao (Kanagawa University)
Limin Zhang( Hong Kong Univ. of Sc. & Tech.)
Y.K. Tung (Hong Kong Univ. of Sc. & Tech.)
Ser Tung Quek (National University of Singapore)
K.K. Phoon (National University of Singapore)
David De Leon (Mexico State University)
Sonho Song (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign)
I-Tung Yang (Taiwan Tech.)
Jui-Sheng Chou (Taiwan Tech.)
Chien-Kuo Chiu (Taiwan Tech.)
Kuo-Wei Liao (Taiwan Tech.)

Local Organizing Committee
Chien-Kuo Chiu (Taiwan Tech.) Chair
Kuo-Wei Liao (Taiwan Tech.) Co-Chair
Kuei-Yuan Chan (National Taiwan University)
Heui-Yung Chang (National University of Kaohsiung)
Chun-Tao Chen (Taiwan Tech.)
Po-Hua Albert Chen (National Taiwan University)
Rwey-Hua Cherng (Taiwan Tech.)
Wen-Yu Chien (National Center for Research on Earthquake Engineering)
Jianye Ching (National Taiwan University)
Chien-Cheng Chou (National Central University)
Chih-Yuan James Chu (National Taiwan University)
Yin-Nan Huang (National Taiwan University)
Chao-Lung Hwang (Taiwan Tech.)
Yu-Chen Ou (Taiwan Tech.)
I-Tung Yang (Taiwan Tech.)
Po Ting Lin (Chung-Yuan Christian University)